Non Teaching Staff Details

NON TEACHING STAFF
HS129 MR AMRIT T NEPALI BIKA
HS136 MRS J PADMA
HS137 MRS MAMATHA MUDHIGONDA
HS139 MRS G SUJATHA
HS146 MR KRISHNA PRASAD PAUDWAL
HS201 MR SVL NARSIMHA RAO
HS202 MR J B R ACHARY
HS205 MRS B MADHAVI
HS206 MR P V R PHANI KUMAR
HS143 MRS ADLA KAVITHA
HS147 DHAGILLAPURAM KALYAN DASS
HS207 BODDU SHARATH CHANDRA
HS115 MRS G SARASWATHI
HS128 MRS P JYOTHI
HS134 MRS P KRISHNA VENI
HS138 MRS P RAMULAMMA
HS121 MR N SRINIVAS
HS148 KISHORE SINGKHADA